a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Krijn Poppe

Krijn Poppe

"Een gezonde bodem is het fundament van onze voedselvoorziening, en dit fundament staat onder druk, zoals de vorige sprekers hebben aangegeven. Wat is hierin de rol van de boer?

Boeren zelf hebben het meeste belang bij een gezonde en vruchtbare bodem, en hebben ook meer dan iemand anders de kennis over de toestand van de eigen grond. En hoewel veel boeren actief met bodemkwaliteit bezig zijn, blijft het probleem urgent. Blijkbaar lukt het ze niet op eigen houtje om de kosten en baten van bodembeheer in balans te krijgen. Er is teveel spanning tussen de korte termijn en de lange termijn, tussen lage inkomens en hoge grondprijzen nu versus  een veerkrachtig bedrijf op lange termijn. Het is ook te gemakkelijk om sommige kosten af te wentelen op de grondeigenaar of de volgende gebruiker. De kosten en baten van bodembeheer verschillen dus van elkaar in tijd en ruimte. Door bodembeheer alleen vanuit de economische belangen van de boer bezien is het per definitie suboptimaal.

De oplossing voor deze problemen kan niet alleen van de boer zelf komen. Ook anderen, zoals grondeigenaren, loonwerkers en bedrijven die langdurig een gezond product aangevoerd willen krijgen, hebben belang bij een duurzaam grondgebruik. Verder zou het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een betere rol kunnen spelen in het in evenwicht brengen van private en collectieve kosten en baten van het regionale bodembeheer.

Met steeds betere methoden om de grondkwaliteit te bepalen, verschuiving van de aandacht van chemie naar biologie en de juiste prikkels uit de omgeving moeten boeren in staat worden geacht om de spanning tussen korte en lange termijn op te lossen. Ruimere vruchtwisseling, minder bodemverdichting en minder fytosanitaire problemen kunnen dan bijdragen aan een beter en stabieler inkomen op een veerkrachtiger bedrijf." 

Over Krijn Poppe
Krijn J. Poppe is opgeleid als bedrijfseconoom en werkt als onderzoeksmanager bij LEI Wageningen UR. Hij vertaalt maatschappelijke issues in onderzoeksprogramma's. Krijn is betrokken bij grote, multidisciplinaire onderzoeksprojecten in de EU, waaronder diverse projecten in het ICT-programma en rond onderzoeksinfrastructuur en innovatie. Andere aandachtspunten zijn monitoring van duurzaamheid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Krijn Poppe vervult een aantal (internationale) bestuursfuncties en is een veelgevraagd spreker.

'Duurzaam boeren op goede gronden'| Dinsdag 21 juni | 12.30 - 16.30 uur | Vergadercentrum a.s.r. te Utrecht