a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

Actuele situatie in de landbouw

Vertrouwen in melkveehouderij stabiliseert

Na de opgaande lijn van de voorgaande kwartalen is in de melkveehouderij in het tweede kwartaal van 2017 het vertrouwen gelijk gebleven (figuur 3). De twee onderdelen waaruit deze Agro Vertrouwensindex is opgebouwd – beoordeling van de huidige situatie en die van de toekomst - bewegen echter in tegengestelde richting. De stemming over de huidige situatie op het bedrijf is door meer ondernemers als positief ervaren dan bij de vorige meting. Dit houdt verband met de gunstige ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. De verwachting over de ontwikkeling van de economische situatie van het bedrijf in de komende 2-3 jaar is door meer ondernemers als minder gunstig beoordeeld. Dat valt niet los te zien van de onzekerheden over de derogatie van de nitraatrichtlijn en de invoering van de fosfaatrechten.

 undefined

 Saldo per bedrijf verder gestegen

Volgens de barometer agrarische sectoren is het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf (101 melkkoeien)in juli 2017 uitgekomen op 17.900 euro per bedrijf (figuur 4). Dit is opnieuw een stijging ten opzichte van de maanden ervoor. Vorig jaar juli lag het saldo nog onder 10.000 euro per bedrijf. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan de stijgende melkprijs. Over de eerste vijf maanden van 2017 lag de prijs elke maand 4 tot 6 euro per 100 kg melk boven die van begin 2016. In juli is dit verschil verder opgelopen (figuur 5). De prijsontwikkeling hangt onder meer samen met de Europese melkaanvoer: over de eerste vier maanden van 2017 was de melkaanvoer in de EU 1,5% lager dan een jaar eerder.

undefined

 undefined

Vertrouwen akkerbouw enigszins hersteld

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het tweede kwartaal van 2017 licht toegenomen: de Agro Vertrouwensindex steeg met twee punten tot 15 punten (figuur 3). De stijging is gebaseerd op een positievere toekomstverwachting van de akkerbouwers. In het tweede kwartaal van 2017 waren meer ondernemers positief dan negatief over hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar dan een kwartaal geleden.

Lagere aardappelprijzen verwacht

De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers in de akkerbouw, over het tweede kwartaal, iets minder positief beoordeeld dan bij de vorige kwartaalmeting. Voor de resultaten van de akkerbouw zijn de prijzen van granen en de betalingsrechten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid min of meer vaste elementen. De resultatenontwikkeling wordt vooral bepaald door de aardappelmarkt. De aardappelprijzen af boerderij zijn vanaf het begin van het verkoopseizoen (oogst 2016) voortdurend opgelopen, maar met een dip in maart en april (figuur 6).
Recentelijk is de aardappelprijs gedaald. Deze prijsverandering tekent de overgang van het oude naar het nieuwe aardappelseizoen. De droogte in mei en juni temperden aanvankelijk de opbrengstverwachtingen voor het komende seizoen. De gunstiger groeiomstandigheden in juli en augustus en de uitbreiding van het aardappelareaal in Noordwest-Europa leiden tot de verwachting van een grotere aardappelproductie, wat de prijzen drukt. De uienmarkt wordt gekenmerkt door grote prijsbewegingen. In het afgelopen seizoen is de prijs van zaaiuien tot bijna het nulpunt gedaald, terwijl die begin 2016 nog bijna 20 euro per 100 kg bedroeg.

undefined

 

Bron:  Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research